Seuran säännöt

StU:n  TOIMINTASÄÄNNÖT                      4.4.2007.


I. Nimi, kotipaikka, perustamispaikka ja kieli

1. §

Yhdistyksen nimi on Savitaipaleen Urheilijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on savitaipaleen kunta etelä-suomen läänissä. Yhdistys on perustettu maaliskuun 24. päivänä 1915 ja siitä käytettään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on suomi.


II. Seuran tarkoitus

2. §

Seuran tarkoituksena on edistää  liikuntaa seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa-, tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeittensa mukaisesti.


III. Tarkoituksen toteuttaminen

3. §

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1. Tarjoamalla jäsenilleen

     - Kilpa- ja huippu-urheilua
     - Kilpailutoimintaa
     - Koulutustoimintaa
     - Valmennus- ja harjoitustoimintaa
     - Nuorisotoimintaa
     - Valistus- ja kasvatustoimintaa
     - Kunto ja terveysliikuntaa
     - Muuta samantapaista toimintaa, tavoitteena kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä kansalaisia.

2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja –välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.
3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.
4. Ottamalla vastaan lahjoituksia ja tositetestamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.
5. Hankkimalla varoja aatteelliseen toimintansa tukemiseksi järjestettävien huvi- ja tanssitilaisuuksiin. Keräyksiä, arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa, sekä muuta toimintaa tukevaa liiketoimintaa ja välittäen jäsenille voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita.

     - Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaiset luvat.

4. §

Seura voi kuulua jäsenenä valtakunnallisiin ja alueellisiin yleis- tai lajiliittoihin.


IV. Seuran jäsenet

5. §

Seuran jäseneksi johtokunta hyväksyy henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan selityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkain toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Seuralla on ainaisjäseniä. Sääntöjen hyväksymisen jälkeen ei ainaisjäseniä oteta seuraan.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.


6. §

Jäsen joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.

Ero katostaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittaman maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.


7. §                                                                               

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka

 • Laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen
 • Toimii seuran sääntöjen vastaisesti
 • Rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti

Erotetulla on oikeus vedota kirjallisesti seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 14 päivän kuluessa erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Johtokunnan on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan.

Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitulla tavalla mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen seurasta erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksensä vahvistanut.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.


V.  Liittymis- ja jäsenmaksut

8. §

Jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.

Seuralla on ainaisjäseniä. Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


VI.  Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

9. §

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajankohdan määrittää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään   7 päivää ennen kokousta sanoma-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä  lehdessä.


10. §

Kevätkokouksessa käsitellään

 • Vahvistetaan johtokunnan laatima toimintakertomus
 • Esitetään tilintarkastajien lausunto
 • Vahvistetaan tilinpäätös
 • Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
 • Johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 § mukaisesti vireille panemat muut asiat

Syyskokouksessa käsitellään

 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma.
 • Vahvistetaan talousarvio tulevalle toimintavuodelle.
 • Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi.
 • Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan jäsenet erovuoroisten olevien tilalle.
 • Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. Tilintarkastajien toimikausi on yksi vuosi.
 • Vahvistetaan osastojen ja jaostojen esittämät puheenjohtajat ja jäsenet sekä muut toimihenkilöt.            
 • Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus.
 • Valitaan edustajat niihin valtakunnallisiin ja alueellisiin yleis- ja lajiliittoihin, jonka jäsenenä seura on tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi em. kokouksiin.
 • Käsitellään johtokunnan esittämät  tai jäsenten 11 § mukaisesti vireille panemat muut asiat.


11. §

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkun asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous ja pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä em. Tavalla esityksen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat käsitellä kevät-  tai syyskokouksessa, on tehtävät johtokunnalle kirjallinen esitys  viimeistään 20 päivää ennen kokousta.


12. §

Seuran, sen johtokunnan, jaoston ja kyläosastojen sekä muiden toimielinten on pidettävä kokouksissa pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan, jaoston, kylänosastojen ja muiden toimielinten pöytäkirjat on tarkistettava viimeistään seuraavassa kokouksessa.


13. §

Kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikä jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asiassa mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittava äänestys suljetuin lipuin.

Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksun maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä,  on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.


VII. Seuran hallinto

14. §

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta.

Johtokunnaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 6-9 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuoroissa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauden estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen toisen jäsenen. Johtokunta valitsee täysi-ikäisinten jäsenten keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneensä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneensä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä ovat saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä ovat erityisesti:

 • Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti
 • Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti
 • Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti
 • Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan määrättyjä johtokunnan vastuullisia tehtäviä
 • Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta
 • Vastata niistä velvoitteista jotka aiheuttavat jäsenyyksistä valtakunnallisissa tai alueellisissa yleis- tai lajiliitoissa
 • Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista
 • Hoitaa seuran taloutta
 • Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 • Hyväksyä ja erottaa jäsenet
 • Valita sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
 • Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
 • Ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
 • Luovuttaa tilit tilintarkastajalle tarkastettavaksi vähintään viikkoa ennen kevätkokousta
 • Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös.


15. §

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.


16. §

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.


VIII. Muita määräyksiä

17. §

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja vahvista niihin tarpeelliset johto- ja toimintaelimet.


18. §

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous, Ollakseen pätevä, on päätöksen saatava  läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmas neljäsosan ääntenenemmistön kannatus.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.


19. §

Jotta seuran purkamisesta koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksen läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä on vähintään kolme neljäsosaa kannatettava sitä.

Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.


20. §

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin Savitaipaleen kunnan alueella liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.


21. §

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.


Savitaipaleella 4.4.2007


StU:n  Talous- ja Toimintasääntö             4.4.2007.

 1. Seuran taloudenhoitoa johtaa ja valvoo johtokunta
 2. Johtokunta hyväksyy tilivelvolliset.

Tilivelvollinen on henkilö, joka päättää menoa tai tuloa koskevasta toimenpiteestä tai ottaa osaa sellaisen päätöksen tekemiseen.

Joka hyväksyy maksettavaksi menoa tai vastaanottaa tuloa.

Jonka hallussa on rahavaroja tai muuta omaisuutta.

Jonka tehtävänä on valvoa taloudellisia etuja varojen hoitoa tai tilinpitoa.

 1. Jokaista varainhoitovuotta varten laaditaan talousarvio. Seuran jaostot ja osastoto laativat talousarvioehdotuksensa johtokunnan käsittelyä varten johtokunnan antaman aikataulun mukaisesti. Seuran syyskokous hyväksyy talousarvion.
 2. Talousarvion on sitova nettomenojen osalta. Jaosto tai osasto ei saa tilivuoden aikana ylittää seuran talousarviossa sille hyväksyttyä nettomenoa. Nettomenojen ylitykset tulee hyväksyttää johtokunnassa ennen sitoumusten syntyä. Jaostot ja osastot voivat itsenäisesti päättää hankkimiensa varojen käytöstä.
 3. Seuran nimen kirjoittavat sääntöjen §16 mukaiset henkilöt. Jaostojen ja osastojen laskut hyväksyy puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu johtokunnan hyväksymä henkilö. Hyväksyjän on huolehdittava, ettei käytettävissä olevaa rahamäärää ylitetä.
 4. Jaostoilla ja osastoilla saa olla käytössä omat pankkitilit.
 5. Jaostoilla tai osastoilla ei ole oikeutta ostaa tai myydä kiinteää omaisuutta, taata lainoja eikä ottaa velkaa.
 6. Kauppakirjat, lainhuutotodistukset, velkakirjat, talletustodistukset yms. arvokas aineisto säilytetään pankin tallelokerossa, johon on käyttöoikeus henkilöillä, joilla on joko seuran, osaston tai jaoston nimenkirjoitusoikeus.
 7. Kirjanpito laaditaan tositeaineiston perusteella.  Tositteessa tulee olla päivämäärä, kuka on maksaja, riittävä selitys maksun sisällöstä, kenelle on maksettu ja loppusumma. Tosite varustetaan kirjanpidon tilimerkinnällä.
 8. Seuran tilinpäätös käsitellään kevätkokouksessa. Tilinpäätöstä varten on osastojen ja jaostojen toimitettava kirjanpitoaineisto hyvissä ajoin ennen vuoden vaihdetta kirjanpitäjälle.
 9. Seuran tilit tarkastaa kaksi tilintarkastajaa.


Savitaipaleella 4.4.2007